ประชุมตามระเบียบวาระประจำเดือน มกราคม ของปีการศึกษา 2563

เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564 โดย : นายบรรจง ฉ่ำบุญ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพระมหาวิชญ์กันต์ ปฏิภาณกวี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นประธานการประชุม
••โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมตามระเบียบวาระประจำเดือน มกราคม ของปีการศึกษา 2563 เพื่อให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มงาน สรุปรายงานความคืบหน้าของภาระงานที่รับผิดชอบ ให้ประธานและในที่ประชุมได้รับทราบ และวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน,วางแผนงานในเดือนต่อๆไป พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อโรงเรียนและต่อนักเรียน