กิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระเทพปัญญาภรณ์ 2กรกฎาคม63