กิจกรรมบันทึกการเจริญเติบโตของนักเรียน ครั้งที่1/2563