กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563