บันทึกหมายเหตุรายวัน #2 (วันหยุด วันพืชมงคล)

กิจกรรมวันที่ : 17 พฤษภาคม 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

วันหยุด วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ