บันทึกหมายเหตุรายวัน #8

กิจกรรมวันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 16.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

 

หมายเหตุ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ พระอุโบสถ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป