บันทึกหมายเหตุรายวัน #78 (กิจกรรมโต้วาที เวทีวาทะ)

กิจกรรมวันที่ : 31 สิงหาคม 2566 โดย : นางสาวภัสราภรณ์ งามสมจันทร์

ภาคเช้า

       เวลา  08.30 - 11.00 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

ภาคบ่าย

       เวลา  12.00 - 13.00 น.  Homeroom และไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน

       เวลา  13.00 - 14.40 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  14.40 - 15.00 น.  พักฉันน้ำปานะ 20 นาที

       เวลา  15.00 - 15.50 น.  จัดการเรียนการสอนตามปกติ

       เวลา  15.50 - 16.40 น.   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

หมายเหตุ  มีการจัดกิจกรรมโต้วาที เวทีวาทะ รอบคัดเลือก ณ อาคารเรียนชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น โดย นายบรรจง ฉ่ำบุญ