หน้าหลัก เกี่ยวกับศิษย์เก่า
Image

เกี่ยวกับศิษย์เก่า

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นนิยามที่แสดงถึงความสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์และมิตรภาพที่มีร่วมกันระหว่างโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า พระอารามหลวง และนักเรียนผู้เคยได้รับการศึกษาจากโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538-ปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผู้ที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่หมายรวมถึงนักเรียนที่เข้าเรียนและออกกลางคันด้วย เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศ สำหรับติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

 

   1.
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา-วัดตากฟ้า พระอารามหลวง, ศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า, และศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน
   2.
เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน-โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และชมรมศิษย์วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
   3.
เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือจากศิษย์เก่า เพื่อช่วยกิจการงานของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยาและวัดตากฟ้า พระอารามหลวง ในด้านต่างๆ ที่จำเป็น ตามวาระโอกาสสำคัญ
   4.
เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างชมรม/องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ศาสนา และประเทศชาติ