ระเบียบการรับสมัคร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา และสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอประกาศ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 4   ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          - ต้องเป็นกุลบุตร  ผู้มีสัทธาต่อพระรัตนตรัย สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4

          - ไม่วิกลจริต และเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2.หลักฐานการรับสมัคร

           - ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาและสำนักเรียนศาสนศึกษาวัดตากฟ้า พระอารามหลวง กำหนด

           - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) โดยผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือนายทะเบียนลงนามรับรอง จำนวน 3 ฉบับ

           - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ

           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ

           - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ

           - สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา-มารดา 3 ฉบับ

           - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา 3 ฉบับ

           - สำเนาใบเปรียญธรรม (ถ้ามี) 2 ฉบับ

           - สำเนาใบนักธรรม (ถ้ามี) 2 ฉบับ