ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 สามเณรไชยวัฒน์ สมัญญา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิริขุนหาญ 22 เม.ย. 65
2 สามเณรชญานนท์ ธนูทอง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิริขุนหาญ 22 เม.ย. 65
3 สามเณรธนภัทร ก้านเกตุ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 11 พ.ค. 65
4 สามเณรอภิรักษ์ ชาภักดี ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 11 พ.ค. 65
5 สามเณรอนันดา สาพลไพร ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 11 พ.ค. 65
6 สามเณรพิทักษ์ สังข์แก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 เจริญวิทยา 14 พ.ค. 65
7 สามเณรวศิน จิตรสุคนธ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดหัวอิฐ 14 พ.ค. 65
8 ด.ช.ธนากร รับเพ็ชร ประถมศึกษาปีที่ 6 วังน้ำพัฒนา 14 พ.ค. 65
9 ด.ช.เทพวี แซ่โกว ประถมศึกษาปีที่ 6 สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 14 พ.ค. 65
10 ด.ช.มานพ กล้าหาญ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดรางฉนวน 14 พ.ค. 65
11 ด.ช.เกรียงไกร คำภักดี ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านหนองละมาน 14 พ.ค. 65
12 ด.ช.ขวัญชัย ยอดเขียว ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้วยวารีใต้ 15 พ.ค. 65
13 ด.ช.เดชาธร เชื้อวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดท่าตะโก 15 พ.ค. 65
14 สามเณรศุภฤกษ์ อุปสุข ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านกระเบา 15 พ.ค. 65
15 ด.ช.อนุภัทร อินทหอม ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรัง 17 พ.ค. 65
16 สามเณรไพศาล ทองแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 6 ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพั 18 พ.ค. 65
17 ด.ช.เอกภพ ยศสมบัติ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัดศรีศรีเมือง 19 พ.ค. 65
18 ด.ช.พงศธร เกตุวงษ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 26 พ.ค. 65
19 สามเณรศุภชัย พันธ์อ่อน ประถมศึกษาปีที่ 6 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 27 มิ.ย. 65